WNIOSKI ZFŚŚ

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Jaworznie informuje, że w dniach
od 11 października do 2021 r. do 22 października 2021 r. są składane wnioski
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dotyczące ZWIĘKSZONYCH WYDATKÓW W OKRESIE ŚWIĄT dla pracowników i emerytów-rencistów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Jaworznie.

Osoby uprawnione, ubiegające się o świadczenia z Funduszu, wg Tabeli dofinansowania z ZFŚS, zgodnie z Regulaminem, obowiązane są udokumentować swoje prawo do korzystania z Funduszu poprzez przedłożenie oświadczenia o średnim miesięcznym dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny wraz z wykazem osób pozostających
we wspólnym gospodarstwie domowym – załącznik nr 3

Podstawą przyznania pomocy socjalnej z ZFŚS jest wniosek osoby uprawnionejzałącznik nr 4.

Wymagane dokumenty:

– pracownicy – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2020.emeryci
– renciści – aktualna decyzja dotycząca wysokości emerytury lub renty oraz poprawny numer konta.

Dokumenty – załącznik nr 3 nie jest wymagany w przypadku ubiegania się
o najniższą kwotę świadczenia. Należy jednak wypełnić WNIOSEK – załącznik nr 4.

ZAŁĄCZNIKI NR 3 i 4 SĄ DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY:

www.zs3.jaworzno.edu.pl lub przy wejściu do placówki przy ul. Koszarowej 20.

POPRAWNIE WYPEŁNIONE DOKUMENTY SKŁADAMY W W/W TERMINIE
DO URNY, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU SZKOŁY.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE NIEKOMPLETNE LUB NIEPRAWIDŁOWO WYPEŁNIONE WNIOSKI ZOSTANĄ ROZPATRZONE NEGATYWNIE.

WNIOSKI ZŁOŻONE PO 22.10.2021 R., BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ PODCZAS NASTĘPNEGO ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW Z ZFŚS.

Świetlica

Wychowawcy świetlicy:

Baran Aneta, Bodek Katarzyna, Knapik – Palian Agnieszka, Kobiałka Zygmunt, Mentel Katarzyna, Piechowicz Bernadetta, Szydlik Aleksandra,

Świetlica szkolna zaprasza w godzinach od 7.00 do 16.00.

W świetlicy szkolnej odbywają się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, jak i różne zajęcia rozwijające zainteresowania naszych podopiecznych. Prowadzone są także różnego rodzaju koła dodatkowe, takie jak: koło artystyczno-plastyczne, koło kulinarne, koło sportowe, koło czytelnicze itp.

Kadra wychowawców dyżurujących na świetlicy szkolnej zapewnia opiekę i dobrą zabawę! Zapraszamy! 😉

Karta do świetlicy szkolnej:

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 2w Jaworznie informuje, iż w związku z brakiem wolnych miejsc w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2021/2022 nie ogłasza się.