Pedagog szkolny

Agnieszka Knapik – Palian


Być człowiekiem znaczy posiadać kryształową
moralność, nieograniczoną tolerancyjność,
do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego
uzupełniania swego wykształcenia, pomagać innym…”

Janusz Korczak               

Zadania pedagoga szkolnego:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego, o których mowa w odrębnych przepisach,
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:

 • Diagnozowaniu środowiska ucznia,
 • Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia
 • Rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
 • Organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego
 • Prowadzeniu edukacji pro zdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli

Zadania pedagoga szkolnego wynikające ze Statutu Szkoły:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określanie form i sposobów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej według potrzeb uczniów.
 • Organizacja nauczania indywidualnego.
 • Działania na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Zadania, o których mowa są realizowane we współpracy z:

 • Nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły.
 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
 • Poradniami Specjalistycznymi.
 • Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 • Zajęcia profilaktyczne,
 • Zajęcia wychowawczo-edukacyjne o różnorodnej tematyce,
 • Porady dla uczniów,
 • Porady, konsultacje dla rodziców,
 • Porady i konsultacje dla nauczycieli.
 • Udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów,
 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,