EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

14 – 16 maja 2024 (wtorek, środa, czwartek)

wolne dni dla uczniów nieprzystępujących do egzaminów 

Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).

Terminy przeprowadzenia PRÓBNYCH EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY:

 język polski  

 matematyka  

 język angielski –