WNIOSKI ZFŚŚ

Polecane

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Jaworznie informuje, że w dniach
od 11 października do 2021 r. do 22 października 2021 r. są składane wnioski
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dotyczące ZWIĘKSZONYCH WYDATKÓW W OKRESIE ŚWIĄT dla pracowników i emerytów-rencistów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Jaworznie.

Osoby uprawnione, ubiegające się o świadczenia z Funduszu, wg Tabeli dofinansowania z ZFŚS, zgodnie z Regulaminem, obowiązane są udokumentować swoje prawo do korzystania z Funduszu poprzez przedłożenie oświadczenia o średnim miesięcznym dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny wraz z wykazem osób pozostających
we wspólnym gospodarstwie domowym – załącznik nr 3

Podstawą przyznania pomocy socjalnej z ZFŚS jest wniosek osoby uprawnionejzałącznik nr 4.

Wymagane dokumenty:

– pracownicy – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2020.emeryci
– renciści – aktualna decyzja dotycząca wysokości emerytury lub renty oraz poprawny numer konta.

Dokumenty – załącznik nr 3 nie jest wymagany w przypadku ubiegania się
o najniższą kwotę świadczenia. Należy jednak wypełnić WNIOSEK – załącznik nr 4.

ZAŁĄCZNIKI NR 3 i 4 SĄ DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY:

www.zs3.jaworzno.edu.pl lub przy wejściu do placówki przy ul. Koszarowej 20.

POPRAWNIE WYPEŁNIONE DOKUMENTY SKŁADAMY W W/W TERMINIE
DO URNY, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU SZKOŁY.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE NIEKOMPLETNE LUB NIEPRAWIDŁOWO WYPEŁNIONE WNIOSKI ZOSTANĄ ROZPATRZONE NEGATYWNIE.

WNIOSKI ZŁOŻONE PO 22.10.2021 R., BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ PODCZAS NASTĘPNEGO ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW Z ZFŚS.

Zawieszenie pracy stacjonarnej Przedszkola Miejskiego nr 3 w Jaworznie do 18 kwietnia.

Polecane

cyt.: „Od 29 marca do 18 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.”

Dokładne informacje na www.gov.pl.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 W JAWORZNIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Polecane

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 informuje,
że liczba wolnych miejsc
w przedszkolu na rok szkolny 2021/2022 wynosi 22 miejsca.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola (dzieci nieuczęszczających dotąd do naszego przedszkola) będzie się odbywało w dniach od 1-12 marca 2021r. za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.

Aby złożyć wniosek do przedszkola należy wejść na stronę: www.nabordoprzedszkola.pl/jaworzno

Zalogować się, wypełnić formularz rekrutacyjny online, następnie go wydrukować, podpisać i zanieść do przedszkola pierwszego wyboru.

W razie pytań prosimy dzwonić na numer tel: 32 762 93 57.

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W JAWORZNIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Polecane

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie images

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej

będzie się odbywało w dniach od 1-12 marca 2021r.

za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej

Aby złożyć wniosek do szkoły podstawowej należy wejść na stronę:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/jaworzno

Zalogować się, wypełnić formularz rekrutacyjny online, następnie go wydrukować,

podpisać i zanieść do wybranej szkoły.

W razie pytań prosimy dzwonić na numer tel: 32 762 93 51

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2021/2022.

Zarządzenie Nr ED.0050.25.2021Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 28 stycznia 2021r.

Bożonarodzeniowa ozdoba

Polecane

REGULAMIN V MIEJSKIEGO KONKURSU „ BOŻONARODZENIOWA OZDOBA”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Bożonarodzeniowa Ozdoba” jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr. 3 w Jaworznie, z siedzibą przy ul. Koszarowa 20, 43-600 Jaworzno, zwanego dalej Organizatorem.

2. Konkurs jest skierowany do uczniów klas I – III oraz przedszkolaków 5 – 6- latków z miasta Jaworzna.

II. Cele konkursu:

1. Promowanie aktywności twórczej dzieci.
2. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej świętami Bożego Narodzenia 3. Prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej.
4. Rozwijanie zainteresowań tradycjami świątecznymi.
5. Propagowanie tradycji i dziedzictwa regionu.

III. Zasady konkursu

1. Adresatami konkursu są dzieci przedszkolne w wieku 5 i 6 lat, uczniowie z klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta Jaworzna.

2. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych przedszkole i szkół podstawowych: przedszkole 5-6 lat, szkoła klasy I-III.


3. Każde dziecko, uczeń może dostarczyć tylko jedną pracę plastyczną. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.

4. Maksymalna ilość prac z każdej grupy, klasy: 3

5. Technika: malarstwo na papierze, rysunek, grafika, techniki mieszane i inne płaskie wykonane na papierze formatu A3

6. Prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, imię i nazwisko opiekuna, nazwa, adres szkoły, przedszkola. Do pracy powinna być dołączona zgoda rodzica na udział w konkursie oraz na publikację pracy na stronie internetowej szkoły ( załącznik 1) oraz informacja jaką techniką praca jest wykonana ( załącznik 2).

7. Praca przekazana na Konkurs, która nie spełnia wymagań określonych w niniejszym regulaminie nie zostanie dopuszczona do udziału w Konkursie.

8. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów.

IV. Terminy i zasady przyznawania nagród

1. Zdjęcia wykonanych prac wraz z załącznikami należy przesłać do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Jaworznie na adresy e-mail: aneta.kowalczyk@zs3.jaworzno.edu.pl,

natalia.kondoszek.karwas@zs3.jaworzno.edu.pl, marta.chowaniec@zs3.jaworzno.edu.pl,

anna.roczkalska-gurbisz@zs3.jaworzno.edu.pl, do dnia 22.12.2020 r.

2. O wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

3. Autorzy trzech najciekawszych prac, z każdej kategorii wiekowej, otrzymają nagrody rzeczowe.

4. Oceniane będą walory artystyczne, oryginalność, pomysłowość.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23.12.2020 r. Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości: na stronie internetowej szkoły: www.zs3.jaworzno.edu.pl, fanpage’u szkoły: https://m.facebook.com/ZespolSzkolNr3WJaworznie/

Nagrody dla laureatów będzie można odebrać osobiście na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3, ul. Koszarowa 20, od dnia 24.12.2020 r.page2image785970048page2image785970400page2image785970688page2image785970976page2image785971328page2image785971616page2image785971904page2image785972192page2image785972896page2image785973184

V. Postanowienia końcowe

1. Rodzic/opiekun prawny wraz z dostarczeniem prac konkursowych dziecka
oraz zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone upublicznianie przez Organizatora prac wykonanych przez dziecko. Prace wykonane przez dziecko mogą być utrwalane na fotografii i zestawiane z pracami innych dzieci. Fotografie prac mogą być rozpowszechniane na stronie internetowej Organizatora. Prace dzieci mogą być zaprezentowane na tablicach, gablotach i kronikach Organizatora bez pozyskiwania dalszej zgody rodzica/opiekuna.

2. Administratorem podanych danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Jaworznie. Dane osobowe, zbierane są w celu przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych, z zastrzeżeniem pkt. Regulaminu, który o tym mówi. Istnieje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. Wysyłając lub dostarczając pracę na adres Organizatora rodzic/opiekun uczestnika potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

3 W przypadku zaistnienia okoliczności nieobjętych postanowieniami Regulaminu, a także w razie wątpliwości dotyczących jego interpretacji – głos rozstrzygający należy do Organizatora.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu spowodowane działaniami siły wyższej lub okolicznościami niezależnymi od Organizatora.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

6. Dodatkowe informacje można uzyskać od koordynatorów konkursu: aneta.kowalczyk@zs3.jaworzno.edu.pl, natalia.kondoszek.karwas@zs3.jaworzno.edu.pl, anna.roczkalska-gurbisz@zs3.jaworzno.edu.pl, marta.chowaniec@zs3.jaworzno.edu.pl,page3image784879024page3image784879440page3image784879728page3image784880016page3image784880368page3image784880656page3image784880944page3image784881232

Załącznik 1.

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE

 1. Imię i Nazwisko dziecka/ ucznia……………………………………………………………………….
 2. Grupa/klasa : ……………..
 3. Przedszkole Miejskie/Szkoła Podstawowa nr …………………………………………
 4. Adres przedszkola/szkoły: ……………………………………………………………………………….
 5. Telefon do przedszkola/szkoły: …………………………………………………………
 6. Imię, nazwisko nauczyciela/wychowawcy:…………………………………………………………….
 7. Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 pozycja 883) oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora.

Miejscowość, data Podpis rodzica / opiekuna

……………………………… ……………………………………

Załącznik 2.

Technika wykonania pracy:……………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….

ZAŚWIADCZENIA O SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Polecane

Uwaga ABSOLWENCIE!

31 lipca 2020 r. od godziny 10:00 będą wydawane  ZAŚWIADCZENIA O SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY uczniom, którzy ukończyli szkołę podstawową.

(Zaświadczenia odbierają uczniowie osobiście!)

Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Jaworznie obowiązują specjalne zasady sanitarne, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa (np. zasłanianie ust i nosa maseczką lub innym materiałem).

Harmonogram odbioru zaświadczeń w dniu 31 lipca 2020r.:

od godzinydo godziny Uczniowie
10:0010:10A01, A02, A03, A04, A05
10:1010:20A06, A07, A08, A09, A10
10:2010:30A11, A12, A13, A14, A15
10:3010:40A16, A17, A18, A19, A20
10:4010:50A21, A22, A23, A24, A25
10:5011:00A26, A27, A28

Uczniowie, którzy nie będą mogli odebrać zaświadczeń w wyznaczonym terminie, proszeni są o kontakt telefoniczny (tel. 32 762 93 51), w celu uzgodnienia innego terminu odbioru osobistego zaświadczeń.

Powrót dzieci do Przedszkola

Polecane

Szanowni Rodzice Przedszkolaków!

na stronie Urzędu Miasta Jaworzna http://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/5869/miejskie_przedszkola_i_zlobki_moga_zostac_otwarte_od_18_maja.html

znajduje się informacja na temat otwarcia miejskich przedszkoli i żłobków.

Miało by ono nastąpić nie wcześniej niż 18 maja 2020r. i będzie podyktowane aktualną sytuacją epidemiczną w naszym mieście.

Powrót dzieci do Przedszkola

Polecane

Szanowni Rodzice Przedszkolaków!

na stronie Urzędu Miasta Jaworzna http://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/5852/stanowisko_gminy_ws_otwarcia_miejskich_przedszkoli_i_zlobka.html

znajduje się informacja o przygotowaniach do otwarcia przedszkoli.

Miało by ono nastąpić nie wcześniej niż 11 maja 2020r. i będzie podyktowane aktualną sytuacją epidemiczną w naszym mieście.

W związku z tym informuję, iż istnieje możliwość zgłoszenia dziecka do przedszkola telefonicznie, w godzinach pracy sekretariatu, pod numerem 32-762-93-51 oraz mailowo sekretariat@zs3.jaworzno.edu.pl

W zgłoszeniu proszę podać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko dziecka,
 2. nazwa grupy przedszkolnej,
 3. czy zgłoszenie związane jest z obowiązkiem pracy przez rodziców,
 4. czy oboje rodziców pracuje,
 5. planowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu,
 6. planowany okres pobytu dziecka w przedszkolu.

Co po szkole podstawowej? Wybór zawodu.

Polecane

Przed uczniami klasy ósmej bardzo trudna i ważna decyzja wyboru szkoły ponadpodstawowej. By ułatwić uczniom wybór dalszej ścieżki kariery przygotowano specjalne poradniki dla młodzieży i ich rodziców. W poradnikach znajdują się informacje na temat oferty edukacyjnej miasta Jaworzna na rok szkolny 2020/2021. Informacje w nim zawarte zostały oparte na danych otrzymanych z jaworznickich szkół ponadpodstawowych.

Pełna treść informatorów dostępna w załącznikach poniżej.

 1. „Wybór zawodu. Poradnik dla rodziców absolwentów szkół podstawowych”
 2. „Co po szkole podstawowej? Praktyczny poradnik”.

REKRUTACJA – PRZEDSZKOLE

Polecane

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów Zarządzenia Nr ED.0050.11.2020 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna, na rok szkolny 2020/2021,

w zakresie potwierdzania przez rodzica woli zapisu dziecka do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane,
celem ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID 19,

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 informuje:

 1. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ” będzie wywieszona na drzwiach wejściowych do przedszkola i dodatkowo opublikowana na stronie internetowej placówki 31 marca 2020 r. o godz. 12.00,
 2. potwierdzania przez rodzica woli zapisu dziecka zakwalifikowanego
  do przedszkola, należy dokonać (do wyboru przez rodzica):
  mailem z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz daty jego urodzenia
  – adres mail zespołu: sekretariat@zs3.jaworzno.edu.pl
  lub
  telefonicznie z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz daty jego urodzenia
  – tel. do sekretariatu zespołu: 327629351 w terminie od 31 marca 2020 r.
  do 8 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00
  lub
  formie papierowej do urny, znajdującej się przy wejściu do szkoły,
 3. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych” będzie wywieszona na drzwiach wejściowych do przedszkola i dodatkowo opublikowana na stronie internetowej placówki 10 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00.

Rekrutacja – SZKOŁA PODSTAWOWA

Polecane

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów Zarządzenia Nr ED.0050.10.2020 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2020/2021
w zakresie potwierdzania przez rodzica woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej,
celem ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID 19,

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 informuje:

 1. Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych” będzie wywieszona na drzwiach wejściowych do szkoły i dodatkowo opublikowana na stronie internetowej placówki 3 kwietnia 2020 r.
  o godz. 9.00,
 2. potwierdzania przez rodzica woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej należy dokonać (do wyboru przez rodzica):
  mailem z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz daty jego urodzenia – adres mail zespołu: sekretariat@zs3.jaworzno.edu.pl
  lub
  telefonicznie z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz daty jego urodzenia – tel. do sekretariatu zespołu: 327629351 w terminie od 3 kwietnia 2020 r.
  od godz. 9.00 do 8 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00.

Pięciodniowa wycieczka klasy 5 b do Dusznik Zdroju c.d.

W środę, trzeciego dnia wycieczki, klasa 5b pojechała zwiedzać kopalnię złota, sztolnię i osadę górniczą w Złotym Stoku. Było dużo atrakcji i dobrej zabawy. Dzieci wzbogaciły się także o nową wiedzę i umiejętności, a wieczorem była dopiero zabawa! Natomiast czwartego dnia uczniowie zwiedzili Muzeum Papiernictwa i bawili się na kręgielni.

Dzień Papieski w naszej szkole

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 10 wraz z Samorządem Uczniowskim zaprasza Grono Pedagogiczne oraz wszystkich Uczniów z okazji XXI Dni Papieskich w naszej szkole w dniu 18 października 2021 roku na słynne „Kremówki Papieskie” przy kawie lub herbacie.

Cały dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na wsparcie szkoły – doposażenie korytarzy.