WNIOSKI ZFŚŚ

Polecane

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Jaworznie informuje, że w dniach
od 8 października 2020r. do 20 października 2020r. są składane wnioski
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dotyczące świadczenia pieniężnego
w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąt dla pracowników i emerytów-rencistów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Jaworznie.

Osoby uprawnione, ubiegające się o świadczenia z Funduszu, obowiązane

są udokumentować swoje prawo do korzystania z Funduszu poprzez przedłożenie oświadczenia o średnim miesięcznym dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny wraz z wykazem osób pozostających
we wspólnym gospodarstwie domowym – załącznik nr 3

Podstawą przyznania pomocy socjalnej z ZFŚS jest wniosek osoby uprawnionejzałącznik nr 4.

Wymagane dokumenty:

 • pracownicy – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2019.
 • emeryci-renciści – aktualna decyzja dotycząca wysokości emerytury lub renty oraz poprawny numer konta.

Dokumenty – załącznik nr 3 nie jest wymagany w przypadku ubiegania się
o najniższą kwotę świadczenia.Należy jednak wypełnić WNIOSEK – załącznik nr 4.

ZAŁĄCZNIKI NR 3 i 4 SĄ DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY:

www.zs3.jaworzno.edu.pl lub przy wejściu do placówki przy ul. Koszarowej 20.

POPRAWNIE WYPEŁNIONE DOKUMENTY SKŁADAMY W W/W TERMINIE

DO URNY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY WEJŚCIU DO SZKOŁY.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE NIEKOMPLETNE LUB NIEPRAWIDŁOWO WYPEŁNIONE WNIOSKI ZOSTANĄ ROZPATRZONE NEGATYWNIE.

WNIOSKI ZŁOŻONE PO 20.10.2020R. ZOSTANĄ ROZPATRZONE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE.

ZAŚWIADCZENIA O SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Polecane

Uwaga ABSOLWENCIE!

31 lipca 2020 r. od godziny 10:00 będą wydawane  ZAŚWIADCZENIA O SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY uczniom, którzy ukończyli szkołę podstawową.

(Zaświadczenia odbierają uczniowie osobiście!)

Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Jaworznie obowiązują specjalne zasady sanitarne, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa (np. zasłanianie ust i nosa maseczką lub innym materiałem).

Harmonogram odbioru zaświadczeń w dniu 31 lipca 2020r.:

od godzinydo godziny Uczniowie
10:0010:10A01, A02, A03, A04, A05
10:1010:20A06, A07, A08, A09, A10
10:2010:30A11, A12, A13, A14, A15
10:3010:40A16, A17, A18, A19, A20
10:4010:50A21, A22, A23, A24, A25
10:5011:00A26, A27, A28

Uczniowie, którzy nie będą mogli odebrać zaświadczeń w wyznaczonym terminie, proszeni są o kontakt telefoniczny (tel. 32 762 93 51), w celu uzgodnienia innego terminu odbioru osobistego zaświadczeń.

Powrót dzieci do Przedszkola

Polecane

Szanowni Rodzice Przedszkolaków!

na stronie Urzędu Miasta Jaworzna http://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/5869/miejskie_przedszkola_i_zlobki_moga_zostac_otwarte_od_18_maja.html

znajduje się informacja na temat otwarcia miejskich przedszkoli i żłobków.

Miało by ono nastąpić nie wcześniej niż 18 maja 2020r. i będzie podyktowane aktualną sytuacją epidemiczną w naszym mieście.

Powrót dzieci do Przedszkola

Polecane

Szanowni Rodzice Przedszkolaków!

na stronie Urzędu Miasta Jaworzna http://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/5852/stanowisko_gminy_ws_otwarcia_miejskich_przedszkoli_i_zlobka.html

znajduje się informacja o przygotowaniach do otwarcia przedszkoli.

Miało by ono nastąpić nie wcześniej niż 11 maja 2020r. i będzie podyktowane aktualną sytuacją epidemiczną w naszym mieście.

W związku z tym informuję, iż istnieje możliwość zgłoszenia dziecka do przedszkola telefonicznie, w godzinach pracy sekretariatu, pod numerem 32-762-93-51 oraz mailowo sekretariat@zs3.jaworzno.edu.pl

W zgłoszeniu proszę podać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko dziecka,
 2. nazwa grupy przedszkolnej,
 3. czy zgłoszenie związane jest z obowiązkiem pracy przez rodziców,
 4. czy oboje rodziców pracuje,
 5. planowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu,
 6. planowany okres pobytu dziecka w przedszkolu.

Co po szkole podstawowej? Wybór zawodu.

Polecane

Przed uczniami klasy ósmej bardzo trudna i ważna decyzja wyboru szkoły ponadpodstawowej. By ułatwić uczniom wybór dalszej ścieżki kariery przygotowano specjalne poradniki dla młodzieży i ich rodziców. W poradnikach znajdują się informacje na temat oferty edukacyjnej miasta Jaworzna na rok szkolny 2020/2021. Informacje w nim zawarte zostały oparte na danych otrzymanych z jaworznickich szkół ponadpodstawowych.

Pełna treść informatorów dostępna w załącznikach poniżej.

 1. „Wybór zawodu. Poradnik dla rodziców absolwentów szkół podstawowych”
 2. „Co po szkole podstawowej? Praktyczny poradnik”.

REKRUTACJA – PRZEDSZKOLE

Polecane

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów Zarządzenia Nr ED.0050.11.2020 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna, na rok szkolny 2020/2021,

w zakresie potwierdzania przez rodzica woli zapisu dziecka do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane,
celem ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID 19,

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 informuje:

 1. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ” będzie wywieszona na drzwiach wejściowych do przedszkola i dodatkowo opublikowana na stronie internetowej placówki 31 marca 2020 r. o godz. 12.00,
 2. potwierdzania przez rodzica woli zapisu dziecka zakwalifikowanego
  do przedszkola, należy dokonać (do wyboru przez rodzica):
  mailem z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz daty jego urodzenia
  – adres mail zespołu: sekretariat@zs3.jaworzno.edu.pl
  lub
  telefonicznie z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz daty jego urodzenia
  – tel. do sekretariatu zespołu: 327629351 w terminie od 31 marca 2020 r.
  do 8 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00
  lub
  formie papierowej do urny, znajdującej się przy wejściu do szkoły,
 3. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych” będzie wywieszona na drzwiach wejściowych do przedszkola i dodatkowo opublikowana na stronie internetowej placówki 10 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00.

Rekrutacja – SZKOŁA PODSTAWOWA

Polecane

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów Zarządzenia Nr ED.0050.10.2020 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2020/2021
w zakresie potwierdzania przez rodzica woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej,
celem ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID 19,

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 informuje:

 1. Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych” będzie wywieszona na drzwiach wejściowych do szkoły i dodatkowo opublikowana na stronie internetowej placówki 3 kwietnia 2020 r.
  o godz. 9.00,
 2. potwierdzania przez rodzica woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej należy dokonać (do wyboru przez rodzica):
  mailem z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz daty jego urodzenia – adres mail zespołu: sekretariat@zs3.jaworzno.edu.pl
  lub
  telefonicznie z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz daty jego urodzenia – tel. do sekretariatu zespołu: 327629351 w terminie od 3 kwietnia 2020 r.
  od godz. 9.00 do 8 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00.

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „AZYMUT”

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „AZYMUT”, (zwana dalej Poradnia), będzie świadczyć usługi zdrowotne (psychoterapeutyczno – psychiatryczne), w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Powstanie poradni, stanowi jeden z celów programu systemowej strategii profilaktyki i terapii, w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, opracowanego w odpowiedzi na przeprowadzoną na przełomie 2019-2020 diagnozę społeczną pt. „Zachowania ryzykowne wśród młodzieży szkolnej, w kontekście oddziaływań profilaktycznych, w środowisku lokalnym miasta Jaworzna”, wykonaną na zlecenie Urzędu Miasta w Jaworznie.

Do Poradni będą przyjmowane dzieci w wieku od 7 do18 rż. Zgłoszenie do poradni będzie mogło odbywać się osobiście w poradni lub poprzez kontakt telefoniczny (32 617 76 77). Telefon będzie czynny, w godzinach pracy Poradni. Osobami zgłaszającymi problem mogą być wyłącznie rodzice dziecka/nastolatka. Psychoterapia będzie prowadzona w nurcie systemowym i psychodynamicznym.

Do Zespołu Poradni będzie przynależeć 3 psychoterapeutów, 3 psychologów, 2 terapeutów środowiskowych oraz lekarz psychiatra (dziecięcy). Członkowie naszego Zespołu są doświadczonymi i stale podnoszącymi swoje kwalifikacje specjalistami. Ponadto praca zespołu Poradni będzie się odbywać pod stałym nadzorrem superwizora.

Pomoc udzialana w poradni bedzie miała charakter kompleksowy, wykorzystujacy model systemowy (interdycyplinarny) w pracy z pacjentem. Zespół Poradni będzie ściśle ze sobą współpracował, nie tylko w obrębie naszej instytucji, ale również nawiązywał kontakty ze specjalistami z innych placówek, działających na terenie miasta Jaworzna jak np. MOPS, OIK, Sąd, Szpital, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Szkoły oraz innymi, co może wiązać się z potrzebą stworzenia nowych procedur, określających zasady współpracy pomiędzy w/w podmiotami.

Zakres udzielanych świadczeń w Poradni:

-Diagnoza psychiatryczna/wizyta lekarska (lek. psychiatra dziecięcy) -Diagnoza psychologiczno-kwalifikacyjna (1-5 spotkań)
-Porada psychologiczna dla rodziców i dzieci/młodzieży -Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży

-Konsultacje rodzinne/psychoterapia rodzinna -Porada domowa/wizyty środowiskowej.

-Sesje wsparcia psychospołecznego

Jakie problemy pomagamy rowiązywać?

-Zaburzenia psychosomatyczne
-Agresja i autagresja
-Zaburzenia lękowe (nerwicowe)
-Depresja dziecięca i młodzieżowa
-Zaburzenia emocjonalne
-Problemy szkolne i wychowawcze -Uzależnienie od internetu i gier komputerowych – Zaburzenia przywiązania

-Zaburzenia zachowania (nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia uwagi, zachowania antyspołeczne i opozycyjno-buntownicze)

Adres Poradni:

Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie (ZLO KOŚCIUSZKO), ul. Plac Górników 5 A, 43-600 Jaworzno
Nr telefonu do Poradni: 32 617 76 77
e-mail: azymut@zlo.jaw.pl

Poradnia będzie czynna w następujących godzinach :

pn 8.00-16.00 wt 11.00-20.00 sr 8.00-14.00 czw 11.00-20.00 pt 8.00-14.00

UWAGA! W miesiącu październiku Poradnia będzie czynna wyjątkowo w innych godzinach:

pn 9.00-17.00 wt 9.00-17.00 sr 9.00-16.00 czw 9.00-17.00 pt 12.00-16.00

WAŻNE!

1. Do Poradni nie jest wymagane skierowanie.
2. Porada musi być poprzedzona kwalifikacją, która będzie obejmować od 1 do 5 spotkań diagnostycznych.

Ogólnopolski Tydzień Kariery, „DoradzaMY – zawodowo, WybieraMY odlotowo”.

Sześciolatki z grupy „Mądre Sowy”, miały okazję uczestniczyć w warsztatach fryzjerskich, z zakresu zajęć preorientacji zawodowej, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, pod hasłem: „DoradzaMY – zawodowo, WybieraMY odlotowo”. Warsztaty te były przeprowadzone przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie. Przedszkolaki poznały przybory i narzędzia fryzjerskie, a podczas zajęć praktycznych miały okazję zaprezentować swoje umiejętności na modelach główek fryzjerskich, czesząc je i wykonując im różnorodne fryzury. Dzieci miały przy tym dużo frajdy, a na zakończenie otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang.World Multiplication Table Day).

Od 28 września do 17 października nasza szkoła brała udział w obchodach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang.World Multiplication Table Day). Do akcji zgłosiły się 5242 szkoły: 4985 z Polski, 117 z Rosji, 60 z Chorwacji, 28 z Ukrainy, 10 z Rumunii, 9 z Litwy, 7 z Łotwy, 5 z Czech, 4 z Białorusi, 3 z Portugalii, po 2 z Kolumbii i Mołdawii, po 1 z Kanady, Szwajcarii, Irlandii, Indii, Kazachstanu, Holandii, Peru, Portoryko, Stanów Zjednoczonych i Urugwaju. 

Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki.

Miała ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Była okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.

W naszej szkole do akcji przyłączyło się 13 klas od trzeciej do ósmej. Uczniowie powtarzali tabliczkę mnożenia grając w gry planszowe, układając domino, sporządzając fiszki, uzupełniając kolorowanki matematyczne. Niektóre klasy ułożyły działania z tabliczki mnożenia ze swoich koleżanek  i kolegów. Na świetlicy można było wykonać sowę 3D. 2 października wszyscy uczniowie zostali przeegzaminowani ze znajomości tabliczki mnożenia przez ekspertów z klas czwartych. W poniedziałek wręczono odznaki „Eksperta Tabliczki Mnożenia”. Dodatkowo od 5 do 17 października, 56 uczniów wzięło udział w Internetowym Konkursie Matematyczno-Logicznym. Konkurs odbywał się w rożnych kategoriach wiekowych.

W kategorii Alfa (uczniowie klas czwartych i młodsi) wzięło udział 3432 uczestników z całego Świata, a nasza uczennica Julia Kacprzak zakwalifikowała się do finału zajmując pierwsze miejsce. Podobnie w kategorii Gamma (uczniowie klas siódmych i ósmych) na 3678 uczestników do finału zakwalifikowała się Julia Kawala zajmując pierwsze miejsce.

Uczennicom gratulujemy i życzymy powodzenia w finale.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Szanowni Rodzice, 

nasza szkoła uczestniczy w akcji organizowanej 2 października 2020 r. pod hasłem:

X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

Program:

28.09.-01.10.2020. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia – w domu, w szkole. 

02.10.2020. Egzaminy z tabliczki mnożenia:

 • Uczeń wybiera los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia.
  Na przykład: 

6·?=54,        24:?=8,        ?:7=6,        56=7·?,         63:7=?

 • Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł
  Eksperta Tabliczki Mnożenia (z ang. MT EXPERT).
 • W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin jest niezdany. Egzamin można powtórzyć po 1 godzinie.

Więcej informacji: www.wmtday.org.

Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji w gronie rodzinnym!

Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!

Koordynatorzy Lokalni:
Beata Jelonek
Mariola Migacz
Magdalena Ossysek
Bernadeta Piechowicz
Dyrektor:
Rafał Soból

Międzynarodowy Dzień Kropki (International Dot Day)


W dniu 15.09 klasy 4A i 4B obchodziły Międzynarodowy Dzień Kropki (International Dot Day), czyli święto kreatywności, odwagi i wiary we własne możliwości. Uczniowie na lekcjach języka angielskiego ćwiczą literowanie, więc łącząc przyjemne z pożytecznym, wykonali literki złożone z kropek, które utworzyły napis INTERNATIONAL DOT DAY.