Bożonarodzeniowa ozdoba

Polecane

REGULAMIN V MIEJSKIEGO KONKURSU „ BOŻONARODZENIOWA OZDOBA”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Bożonarodzeniowa Ozdoba” jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr. 3 w Jaworznie, z siedzibą przy ul. Koszarowa 20, 43-600 Jaworzno, zwanego dalej Organizatorem.

2. Konkurs jest skierowany do uczniów klas I – III oraz przedszkolaków 5 – 6- latków z miasta Jaworzna.

II. Cele konkursu:

1. Promowanie aktywności twórczej dzieci.
2. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej świętami Bożego Narodzenia 3. Prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej.
4. Rozwijanie zainteresowań tradycjami świątecznymi.
5. Propagowanie tradycji i dziedzictwa regionu.

III. Zasady konkursu

1. Adresatami konkursu są dzieci przedszkolne w wieku 5 i 6 lat, uczniowie z klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta Jaworzna.

2. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych przedszkole i szkół podstawowych: przedszkole 5-6 lat, szkoła klasy I-III.


3. Każde dziecko, uczeń może dostarczyć tylko jedną pracę plastyczną. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.

4. Maksymalna ilość prac z każdej grupy, klasy: 3

5. Technika: malarstwo na papierze, rysunek, grafika, techniki mieszane i inne płaskie wykonane na papierze formatu A3

6. Prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, imię i nazwisko opiekuna, nazwa, adres szkoły, przedszkola. Do pracy powinna być dołączona zgoda rodzica na udział w konkursie oraz na publikację pracy na stronie internetowej szkoły ( załącznik 1) oraz informacja jaką techniką praca jest wykonana ( załącznik 2).

7. Praca przekazana na Konkurs, która nie spełnia wymagań określonych w niniejszym regulaminie nie zostanie dopuszczona do udziału w Konkursie.

8. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów.

IV. Terminy i zasady przyznawania nagród

1. Zdjęcia wykonanych prac wraz z załącznikami należy przesłać do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Jaworznie na adresy e-mail: aneta.kowalczyk@zs3.jaworzno.edu.pl,

natalia.kondoszek.karwas@zs3.jaworzno.edu.pl, marta.chowaniec@zs3.jaworzno.edu.pl,

anna.roczkalska-gurbisz@zs3.jaworzno.edu.pl, do dnia 22.12.2020 r.

2. O wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

3. Autorzy trzech najciekawszych prac, z każdej kategorii wiekowej, otrzymają nagrody rzeczowe.

4. Oceniane będą walory artystyczne, oryginalność, pomysłowość.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23.12.2020 r. Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości: na stronie internetowej szkoły: www.zs3.jaworzno.edu.pl, fanpage’u szkoły: https://m.facebook.com/ZespolSzkolNr3WJaworznie/

Nagrody dla laureatów będzie można odebrać osobiście na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3, ul. Koszarowa 20, od dnia 24.12.2020 r.page2image785970048page2image785970400page2image785970688page2image785970976page2image785971328page2image785971616page2image785971904page2image785972192page2image785972896page2image785973184

V. Postanowienia końcowe

1. Rodzic/opiekun prawny wraz z dostarczeniem prac konkursowych dziecka
oraz zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone upublicznianie przez Organizatora prac wykonanych przez dziecko. Prace wykonane przez dziecko mogą być utrwalane na fotografii i zestawiane z pracami innych dzieci. Fotografie prac mogą być rozpowszechniane na stronie internetowej Organizatora. Prace dzieci mogą być zaprezentowane na tablicach, gablotach i kronikach Organizatora bez pozyskiwania dalszej zgody rodzica/opiekuna.

2. Administratorem podanych danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Jaworznie. Dane osobowe, zbierane są w celu przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych, z zastrzeżeniem pkt. Regulaminu, który o tym mówi. Istnieje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. Wysyłając lub dostarczając pracę na adres Organizatora rodzic/opiekun uczestnika potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

3 W przypadku zaistnienia okoliczności nieobjętych postanowieniami Regulaminu, a także w razie wątpliwości dotyczących jego interpretacji – głos rozstrzygający należy do Organizatora.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu spowodowane działaniami siły wyższej lub okolicznościami niezależnymi od Organizatora.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

6. Dodatkowe informacje można uzyskać od koordynatorów konkursu: aneta.kowalczyk@zs3.jaworzno.edu.pl, natalia.kondoszek.karwas@zs3.jaworzno.edu.pl, anna.roczkalska-gurbisz@zs3.jaworzno.edu.pl, marta.chowaniec@zs3.jaworzno.edu.pl,page3image784879024page3image784879440page3image784879728page3image784880016page3image784880368page3image784880656page3image784880944page3image784881232

Załącznik 1.

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE

 1. Imię i Nazwisko dziecka/ ucznia……………………………………………………………………….
 2. Grupa/klasa : ……………..
 3. Przedszkole Miejskie/Szkoła Podstawowa nr …………………………………………
 4. Adres przedszkola/szkoły: ……………………………………………………………………………….
 5. Telefon do przedszkola/szkoły: …………………………………………………………
 6. Imię, nazwisko nauczyciela/wychowawcy:…………………………………………………………….
 7. Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 pozycja 883) oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora.

Miejscowość, data Podpis rodzica / opiekuna

……………………………… ……………………………………

Załącznik 2.

Technika wykonania pracy:……………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….

WNIOSKI ZFŚŚ

Polecane

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Jaworznie informuje, że w dniach
od 8 października 2020r. do 20 października 2020r. są składane wnioski
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dotyczące świadczenia pieniężnego
w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąt dla pracowników i emerytów-rencistów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Jaworznie.

Osoby uprawnione, ubiegające się o świadczenia z Funduszu, obowiązane

są udokumentować swoje prawo do korzystania z Funduszu poprzez przedłożenie oświadczenia o średnim miesięcznym dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny wraz z wykazem osób pozostających
we wspólnym gospodarstwie domowym – załącznik nr 3

Podstawą przyznania pomocy socjalnej z ZFŚS jest wniosek osoby uprawnionejzałącznik nr 4.

Wymagane dokumenty:

 • pracownicy – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2019.
 • emeryci-renciści – aktualna decyzja dotycząca wysokości emerytury lub renty oraz poprawny numer konta.

Dokumenty – załącznik nr 3 nie jest wymagany w przypadku ubiegania się
o najniższą kwotę świadczenia.Należy jednak wypełnić WNIOSEK – załącznik nr 4.

ZAŁĄCZNIKI NR 3 i 4 SĄ DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY:

www.zs3.jaworzno.edu.pl lub przy wejściu do placówki przy ul. Koszarowej 20.

POPRAWNIE WYPEŁNIONE DOKUMENTY SKŁADAMY W W/W TERMINIE

DO URNY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY WEJŚCIU DO SZKOŁY.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE NIEKOMPLETNE LUB NIEPRAWIDŁOWO WYPEŁNIONE WNIOSKI ZOSTANĄ ROZPATRZONE NEGATYWNIE.

WNIOSKI ZŁOŻONE PO 20.10.2020 R., ALE NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 31.12.2020 R. ZOSTANĄ ROZPATRZONE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE.

ZAŚWIADCZENIA O SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Polecane

Uwaga ABSOLWENCIE!

31 lipca 2020 r. od godziny 10:00 będą wydawane  ZAŚWIADCZENIA O SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY uczniom, którzy ukończyli szkołę podstawową.

(Zaświadczenia odbierają uczniowie osobiście!)

Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Jaworznie obowiązują specjalne zasady sanitarne, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa (np. zasłanianie ust i nosa maseczką lub innym materiałem).

Harmonogram odbioru zaświadczeń w dniu 31 lipca 2020r.:

od godzinydo godziny Uczniowie
10:0010:10A01, A02, A03, A04, A05
10:1010:20A06, A07, A08, A09, A10
10:2010:30A11, A12, A13, A14, A15
10:3010:40A16, A17, A18, A19, A20
10:4010:50A21, A22, A23, A24, A25
10:5011:00A26, A27, A28

Uczniowie, którzy nie będą mogli odebrać zaświadczeń w wyznaczonym terminie, proszeni są o kontakt telefoniczny (tel. 32 762 93 51), w celu uzgodnienia innego terminu odbioru osobistego zaświadczeń.

Powrót dzieci do Przedszkola

Polecane

Szanowni Rodzice Przedszkolaków!

na stronie Urzędu Miasta Jaworzna http://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/5869/miejskie_przedszkola_i_zlobki_moga_zostac_otwarte_od_18_maja.html

znajduje się informacja na temat otwarcia miejskich przedszkoli i żłobków.

Miało by ono nastąpić nie wcześniej niż 18 maja 2020r. i będzie podyktowane aktualną sytuacją epidemiczną w naszym mieście.

Powrót dzieci do Przedszkola

Polecane

Szanowni Rodzice Przedszkolaków!

na stronie Urzędu Miasta Jaworzna http://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/5852/stanowisko_gminy_ws_otwarcia_miejskich_przedszkoli_i_zlobka.html

znajduje się informacja o przygotowaniach do otwarcia przedszkoli.

Miało by ono nastąpić nie wcześniej niż 11 maja 2020r. i będzie podyktowane aktualną sytuacją epidemiczną w naszym mieście.

W związku z tym informuję, iż istnieje możliwość zgłoszenia dziecka do przedszkola telefonicznie, w godzinach pracy sekretariatu, pod numerem 32-762-93-51 oraz mailowo sekretariat@zs3.jaworzno.edu.pl

W zgłoszeniu proszę podać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko dziecka,
 2. nazwa grupy przedszkolnej,
 3. czy zgłoszenie związane jest z obowiązkiem pracy przez rodziców,
 4. czy oboje rodziców pracuje,
 5. planowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu,
 6. planowany okres pobytu dziecka w przedszkolu.

Co po szkole podstawowej? Wybór zawodu.

Polecane

Przed uczniami klasy ósmej bardzo trudna i ważna decyzja wyboru szkoły ponadpodstawowej. By ułatwić uczniom wybór dalszej ścieżki kariery przygotowano specjalne poradniki dla młodzieży i ich rodziców. W poradnikach znajdują się informacje na temat oferty edukacyjnej miasta Jaworzna na rok szkolny 2020/2021. Informacje w nim zawarte zostały oparte na danych otrzymanych z jaworznickich szkół ponadpodstawowych.

Pełna treść informatorów dostępna w załącznikach poniżej.

 1. „Wybór zawodu. Poradnik dla rodziców absolwentów szkół podstawowych”
 2. „Co po szkole podstawowej? Praktyczny poradnik”.

REKRUTACJA – PRZEDSZKOLE

Polecane

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów Zarządzenia Nr ED.0050.11.2020 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna, na rok szkolny 2020/2021,

w zakresie potwierdzania przez rodzica woli zapisu dziecka do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane,
celem ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID 19,

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 informuje:

 1. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ” będzie wywieszona na drzwiach wejściowych do przedszkola i dodatkowo opublikowana na stronie internetowej placówki 31 marca 2020 r. o godz. 12.00,
 2. potwierdzania przez rodzica woli zapisu dziecka zakwalifikowanego
  do przedszkola, należy dokonać (do wyboru przez rodzica):
  mailem z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz daty jego urodzenia
  – adres mail zespołu: sekretariat@zs3.jaworzno.edu.pl
  lub
  telefonicznie z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz daty jego urodzenia
  – tel. do sekretariatu zespołu: 327629351 w terminie od 31 marca 2020 r.
  do 8 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00
  lub
  formie papierowej do urny, znajdującej się przy wejściu do szkoły,
 3. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych” będzie wywieszona na drzwiach wejściowych do przedszkola i dodatkowo opublikowana na stronie internetowej placówki 10 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00.

Rekrutacja – SZKOŁA PODSTAWOWA

Polecane

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów Zarządzenia Nr ED.0050.10.2020 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2020/2021
w zakresie potwierdzania przez rodzica woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej,
celem ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID 19,

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 informuje:

 1. Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych” będzie wywieszona na drzwiach wejściowych do szkoły i dodatkowo opublikowana na stronie internetowej placówki 3 kwietnia 2020 r.
  o godz. 9.00,
 2. potwierdzania przez rodzica woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej należy dokonać (do wyboru przez rodzica):
  mailem z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz daty jego urodzenia – adres mail zespołu: sekretariat@zs3.jaworzno.edu.pl
  lub
  telefonicznie z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz daty jego urodzenia – tel. do sekretariatu zespołu: 327629351 w terminie od 3 kwietnia 2020 r.
  od godz. 9.00 do 8 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00.

V Konkurs Miejski „Bożonarodzeniowa ozdoba”

V Konkurs Miejski „Bożonarodzeniowa ozdoba” ROZSTRZYGNIĘTY!!!

Wasza pomysłowość, co nas bardzo cieszy, nie zna granic – wiele prac, które od Was otrzymaliśmy to prawdziwe perełki. Komisja konkursowa w składzie p. Barbara Tabor i p. Urszula Proksa, miała wyjątkowo trudny wybór, lecz udało się wybrać i przyznać miejsca, a także wyróżnienia.

KATEGORIA PRZEDSZKOLA 5, 6 lat:

I miejsce Emilia Radko – Przedszkole Miejskie nr 18

II miejsce Julia Giza – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

III miejsce Zuzanna Jaworska – Przedszkole Miejskie nr 14

Wyróżnienie Kajetan Grabowski – Przedszkole Miejskie nr 25

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE:

I miejsce Aleksander Gąsiorowski kl. II – Szkoła Podstawowa nr 18

II miejsce Agata Rzędzicka kl. II – Szkoła Podstawowa nr 15

III miejsce Amelia Obiała kl. III – Szkoła Podstawowa nr 21

Wyróżnienie Kacper Tomczyk kl. II – Szkoła Podstawowa nr 5

Gratulujemy i dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie i zapraszamy za rok!

Pozdrawiamy życząc zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Organizatorzy: A. Kowalczyk, N. Kondoszek-Karwas, A. Roczkalska-Gurbisz i M.Chowaniec.

Konkurs Piosenki Patriotycznej

Miło nam poinformować, iż w , którego organizatorem było Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie – Klub NIKO, przedszkolaki z grupy „Pszczółki” zajęły II miejsce, a starszaki z grupy „Mądre Sowy” I miejsce. Do występu dzieci przygotowały wychowawczynie poszczególnych grup: Marta Chowaniec i Anna Roczkalska-Gurbisz. Gratulujemy serdecznie pięknych wystąpień. Obie grupy otrzymały puchary i nagrody rzeczowe, które umilą dzieciom czas w przedszkolu

Plastelinowe wojsko.

Prowadzenie nauki gry w szachy w wieku szkolnym sprzyja wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Ten rodzaj zajęć to narzędzie wspomagające rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka,  Szachy kształtują cechy takie jak: opanowanie, koncentracja, determinacja, cierpliwość, wytrwałość, odwaga. 

Gra w szachy doskonale ćwiczy oswajanie się ze stresem oraz uczy radzenia sobie z porażką. Na zajęciach szachy pobudzając wyobraźnię dzieci – są bardzo często motywem ich prac plastycznych.

Zapraszam do galerii zdjęć naszych najmłodszych szachistów i ich plastelinowego wojska.

Wielka Zbiórka Książek

Nasza placówka po raz pierwszy w tym roku wzięła udział w Wielkiej Zbiórce Książek zorganizowanej przez Fundację Zaczytani.org, która została pozytywnie zakończona. Z radością informujemy, że zebraliśmy w sumie 177 książek dla dzieci i dorosłych, które przekazaliśmy do punktu zbiórki w Katowicach. Pragniemy serdecznie podziękować rodzicom, uczniom, przedszkolakom i wszystkim tym którzy zaangażowali się w przekazanie książek w bardzo dobrym stanie, właśnie na ten cel. Zebrane książki zasilą biblioteki w szpitalach, placówkach opiekuńczych i pomocowych. Dziękujemy wszystkim za udział w akcji i empatyczną postawę.

XIX Konkurs Piosenki Turystycznej i Ekologicznej

Serdecznie gratulujemy! Zespół wokalny z naszego przedszkola składający się z dzieci, z grupy „Mądre Sowy” wyśpiewał II miejsce w XIX już Konkursie Piosenki Turystycznej i Ekologicznej zorganizowanym przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie – Dom Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego. Zespół zaprezentował piosenkę pt.: „Bum cyk cyk”. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, konkurs odbył się w zmienionej formule, gdzie jurorzy wyłonili laureatów na podstawie nadesłanych nagrań video. Dzieci otrzymały puchar jak również nagrodę rzeczową, a także przyjęły gratulacje od Pana Dyrektora, dla którego wykonały specjalny występ prezentując swoje umiejętności wokalne.

Projekt – Zielona Pracownia pn. Kraina przyrodniczej przygody w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Jaworznie

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do konkursu Zielona Pracownia 2020 i znalazła się wśród jego laureatów, otrzymując tym samym dofinansowanie na wyposażenie nowej pracowni biologiczno – geograficznej.

Projekt – Zielona Pracownia pn. Kraina przyrodniczej przygody w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Jaworznie został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Wartość projektu: 33 948,49 zł
Środki WFOŚiGW: 26 937,21 zł

Dzięki tym środkom, w obecnym roku szkolnym została utworzona nowoczesna pracownia, w której będą odbywały się lekcje przyrody, geografii, biologii oraz inne zajęcia przyrodnicze i ekologiczne. Pracownia została wyposażona w nowe meble, tablicę interaktywną, laptop oraz liczne pomoce dydaktyczne. Powstało również stanowisko do hodowli i obserwacji zwierząt. Mamy nadzieję, że pracownia będzie dla uczniów miejscem atrakcyjnym i nowoczesnym, w której nabędą wiedzę nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną.

Magdalena Harmaj
Zofia Rutkowska

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „AZYMUT”

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „AZYMUT”, (zwana dalej Poradnia), będzie świadczyć usługi zdrowotne (psychoterapeutyczno – psychiatryczne), w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Powstanie poradni, stanowi jeden z celów programu systemowej strategii profilaktyki i terapii, w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, opracowanego w odpowiedzi na przeprowadzoną na przełomie 2019-2020 diagnozę społeczną pt. „Zachowania ryzykowne wśród młodzieży szkolnej, w kontekście oddziaływań profilaktycznych, w środowisku lokalnym miasta Jaworzna”, wykonaną na zlecenie Urzędu Miasta w Jaworznie.

Do Poradni będą przyjmowane dzieci w wieku od 7 do18 rż. Zgłoszenie do poradni będzie mogło odbywać się osobiście w poradni lub poprzez kontakt telefoniczny (32 617 76 77). Telefon będzie czynny, w godzinach pracy Poradni. Osobami zgłaszającymi problem mogą być wyłącznie rodzice dziecka/nastolatka. Psychoterapia będzie prowadzona w nurcie systemowym i psychodynamicznym.

Do Zespołu Poradni będzie przynależeć 3 psychoterapeutów, 3 psychologów, 2 terapeutów środowiskowych oraz lekarz psychiatra (dziecięcy). Członkowie naszego Zespołu są doświadczonymi i stale podnoszącymi swoje kwalifikacje specjalistami. Ponadto praca zespołu Poradni będzie się odbywać pod stałym nadzorrem superwizora.

Pomoc udzialana w poradni bedzie miała charakter kompleksowy, wykorzystujacy model systemowy (interdycyplinarny) w pracy z pacjentem. Zespół Poradni będzie ściśle ze sobą współpracował, nie tylko w obrębie naszej instytucji, ale również nawiązywał kontakty ze specjalistami z innych placówek, działających na terenie miasta Jaworzna jak np. MOPS, OIK, Sąd, Szpital, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Szkoły oraz innymi, co może wiązać się z potrzebą stworzenia nowych procedur, określających zasady współpracy pomiędzy w/w podmiotami.

Zakres udzielanych świadczeń w Poradni:

-Diagnoza psychiatryczna/wizyta lekarska (lek. psychiatra dziecięcy) -Diagnoza psychologiczno-kwalifikacyjna (1-5 spotkań)
-Porada psychologiczna dla rodziców i dzieci/młodzieży -Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży

-Konsultacje rodzinne/psychoterapia rodzinna -Porada domowa/wizyty środowiskowej.

-Sesje wsparcia psychospołecznego

Jakie problemy pomagamy rowiązywać?

-Zaburzenia psychosomatyczne
-Agresja i autagresja
-Zaburzenia lękowe (nerwicowe)
-Depresja dziecięca i młodzieżowa
-Zaburzenia emocjonalne
-Problemy szkolne i wychowawcze -Uzależnienie od internetu i gier komputerowych – Zaburzenia przywiązania

-Zaburzenia zachowania (nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia uwagi, zachowania antyspołeczne i opozycyjno-buntownicze)

Adres Poradni:

Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie (ZLO KOŚCIUSZKO), ul. Plac Górników 5 A, 43-600 Jaworzno
Nr telefonu do Poradni: 32 617 76 77
e-mail: azymut@zlo.jaw.pl

Poradnia będzie czynna w następujących godzinach :

pn 8.00-16.00 wt 11.00-20.00 sr 8.00-14.00 czw 11.00-20.00 pt 8.00-14.00

UWAGA! W miesiącu październiku Poradnia będzie czynna wyjątkowo w innych godzinach:

pn 9.00-17.00 wt 9.00-17.00 sr 9.00-16.00 czw 9.00-17.00 pt 12.00-16.00

WAŻNE!

1. Do Poradni nie jest wymagane skierowanie.
2. Porada musi być poprzedzona kwalifikacją, która będzie obejmować od 1 do 5 spotkań diagnostycznych.

Ogólnopolski Tydzień Kariery, „DoradzaMY – zawodowo, WybieraMY odlotowo”.

Sześciolatki z grupy „Mądre Sowy”, miały okazję uczestniczyć w warsztatach fryzjerskich, z zakresu zajęć preorientacji zawodowej, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, pod hasłem: „DoradzaMY – zawodowo, WybieraMY odlotowo”. Warsztaty te były przeprowadzone przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie. Przedszkolaki poznały przybory i narzędzia fryzjerskie, a podczas zajęć praktycznych miały okazję zaprezentować swoje umiejętności na modelach główek fryzjerskich, czesząc je i wykonując im różnorodne fryzury. Dzieci miały przy tym dużo frajdy, a na zakończenie otrzymały pamiątkowe dyplomy.