„Przyroda w poezji dziecięcej”

Konkurs Recytatorski Przedszkolaków
REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
,,Przyroda w poezji dziecięcej”
Nazwa konkursu: ,,Przyroda w poezji dziecięcej”
Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie nr 3 i MBP Filia Szczakowa

Cele konkursu:
• popularyzowanie poezji dziecięcej,
• rozwijanie zdolności recytatorskich,
• zainteresowanie dzieci poezją,
• zachęcanie do występów na scenie,
• prezentacja umiejętności dzieci,
• uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Zasady uczestnictwa:
• konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4-6 lat,
• każde przedszkole typuje jedno dziecko wyłonione podczas eliminacji wewnątrz przedszkolnych,
• konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego o tematyce przyrodniczej,
• zgłoszenia do konkursu należy kierować do Przedszkola Miejskiego nr 3 w ZS3 na adres email: przedszkole@zs3.jaworzno.edu.pl do dnia 30 kwietnia 2019 roku ( załącznik 1,2)
• Wszelkie pytania proszę kierować do organizatorów: Anny Borkowskiej filiaszczakowa@biblioteka.jaw.pl, Anny Pederskiej, Anety Kowalczyk na adres: aneta221078@interia.pl, anna.pederska@o2.pl

Przebieg konkursu:

Konkurs recytatorski odbędzie się w Miejskim Przedszkolu nr 3 dnia 10 maja w godzinach 10-13
Kryteria oceny

Komisja konkursowa dokona oceny wg następujących kryteriów:
• dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
• interpretacja tekstu,
• kultura słowa,
• ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ).

Nagrody dla laureatów

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania.
Załącznik nr 1 do Regulaminu

Karta zgłoszenia udziału w konkursie recytatorskim „Przyroda w poezji dziecięcej”
organizowanym przez
Miejską Bibliotekę Publiczną – Filia Szczakowa oraz Miejskie Przedszkole nr 3 w Jaworznie.
Imię i nazwisko uczestnika _____________________________ Wiek ________________
Nazwa i adres Przedszkola__________________________________________________
Telefon do opiekuna _________________________
Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna_________________________
Repertuar-tytuł i autor utworu poetyckiego_________________________
Czas recytacji_________________________
Poniższe zgody są obowiązkowe do wzięcia udziału w wydarzeniu:
1. Akceptuję Regulamin Konkursu Recytatorskiego „Przyroda w poezji dziecięcej” organizowanego przez Miejskie Przedszkole nr 3 oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaworznie- Filia Szczakowa.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dziecka zawartych w formularzu przez Organizatora
w celach związanych z realizacją wydarzania oraz promocją działalności Organizatora. Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w wydarzeniu.
Podpis opiekuna uczestnika, który nie ukończył 13 roku życia
________________________________________________

1. Wyrażam zgodę na zamieszczenie wizerunku dziecka utrwalonego podczas w/w wydarzenia na blogu Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia Szczakowa – filiaszczakowa.blogspot.com.
Podpis opiekuna uczestnika, który nie ukończył 13 roku życia
________________________________________________

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie przy Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno.
Organizator pozyska od Uczestników tylko niezbędny do realizacji usługi zakres danych osobowych.
Celem przetwarzania danych jest możliwość wzięcia udziału w konkursie recytatorskim ”Przyroda w poezji dziecięcej” oraz promocja działalności Organizatora.
Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika, a jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego.
Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku
z realizacją konkursu recytatorskiego „Przyroda w poezji dziecięcej” oraz po ich zakończeniu i przechowywać dane zgodnie z obowiązującą w Bibliotece Instrukcją Kancelaryjną lub do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, aktualizacji danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail iod@biblioteka.jaw.pl.
Informujemy, że zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości
e-mail na adres iod@biblioteka.jaw.pl, lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 r . poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podpis opiekuna uczestnika, który nie ukończył 13 roku życia
________________________________________________

Załącznik nr 2 do Regulaminu

ZGODA NAUCZYCIELA
na przetwarzanie danych osobowych

Ja,……………………………………………….., wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu (MBP Jaworzno i Przedszkole nr 3, moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, w celach wynikających z organizacji konkursu plastycznego „Przyroda w poezji dziecięcej”, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2018 r. poz. 1000).

………………………………….. ……………………………………………………
Miejscowość i data Podpis nauczyciela

pieczęć przedszkola