„Pani Wiosna Kolorowa i Radosna”

„Pani Wiosna Kolorowa i Radosna”
Konkurs plastyczny

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia i uczestniczenia w Konkursie organizowanym przez Organizatora.

2. Organizatorami konkursu są: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie – Filia Szczakowa ul. Jagiellońska 3 oraz Przedszkole Miejskie nr 3 w Jaworznie ul. Koszarowa 20.

Cel konkursu:

1. Rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.
2.Zainteresowanie dzieci prowadzeniem obserwacji przyrodniczych.
3. Rozwijanie wśród dzieci wrażliwości na piękno przyrody wiosną.
Regulamin konkursu:

1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczęszczającym do przedszkoli
w Jaworznie.

2. Technika wykonania prac dowolna.

3. Praca musi być wykonana samodzielnie przez dziecko (prace, w których wykorzystany jest klej na gorąco uznajemy za pracę wykonaną przez dorosłego).

4. Materiały użyte w pracy nie mogą być sypkie i muszą przedstawiać Panią Wiosnę.

5. Format pracy A-3.

6. Ilość prac z każdej placówki – 3.

7. Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek dziecka, adres i numer telefoniczny przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela, adres e-mail nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca.

8. Prace należy przysłać do 15.04.2019 r. (liczy się data stempla pocztowego).

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 19.04.2019 r.

10. Przewidziane są trzy nagrody rzeczowe i dyplomy dla I, II, III miejsca. Imienne podziękowania są tylko dla opiekunów laureatów konkursu.

11. Nadesłanych prac nie zwracamy.

12. Zgłoszone do konkursu prace, winne mieć na odwrocie przyklejoną wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu. Prace bez wypisanej zgody nie będą brane pod uwagę.

13. Nauczyciel przygotowujący dziecko do konkursu powinien na odwrocie pracy przykleić wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 2.

14. Uczestnicząca placówka, przystępując do konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanej pracy, oraz, że nie narusza ona żadnych praw bądź dóbr osób trzecich, a także przepisów prawa.

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych w celu promocji konkursu, placówki (bez roszczeń autorów do praw autorskich).

16. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

17. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim.

18. Wyniki konkursu będą publikowane na stronie: http://filiaszczakowa.blogspot.com/

19. Pracę proszę przesyłać na adres, bądź dostarczyć osobiście:

Przedszkole Miejskie Nr 3
ul. Koszarowa 20
43-600 Jaworzno
z dopiskiem:: „Pani Wiosna Kolorowa i Radosna”

20. Wszelkie pytania proszę kierować do organizatorów: Anny Borkowskiej filiaszczakowa@biblioteka.jaw.pl, Anny Pederskiej, Anety Kowalczyk na adres: aneta221078@interia.pl, anna.pederska@o2.pl

Załącznik 1 do Regulaminu
Karta zgłoszenia udziału w konkursie plastycznym „Pani Wiosna Kolorowa i Radosna”,
organizowanym przez
Miejską Bibliotekę Publiczną – Filia Szczakowa oraz Miejskie Przedszkole nr 3 w Jaworznie.
Dane uczestnika:
Imię i nazwisko _____________________________ Wiek ________________
Data zgłoszenia ___________________
Poniższe zgody są obowiązkowe do wzięcia udziału w wydarzeniu:
1. Akceptuję Regulamin Konkursu „Pani Wiosna Kolorowa i Radosna” organizowanego przez Miejskie Przedszkole nr 3 oraz Miejską Biblioteki Publicznej w Jaworznie- Filia Szczakowa.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dziecka zawartych w formularzu przez Organizatora
w celach związanych z realizacją wydarzania oraz promocją działalności Organizatora. Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w wydarzeniu.
Podpis opiekuna uczestnika, który nie ukończył 13 roku życia
________________________________________________

1. Wyrażam zgodę na zamieszczenie imienia i nazwiska dziecka (w przypadku wygranej) na blogu Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia Szczakowa: filiaszczakowa.blogspot.com
2. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.
Podpis opiekuna uczestnika, który nie ukończył 13 roku życia
________________________________________________

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie przy Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno.
Organizator pozyska od Uczestników tylko niezbędny do realizacji usługi zakres danych osobowych.
Celem przetwarzania danych jest możliwość wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Pani Wiosna Kolorowa i radosna” oraz promocja działalności Organizatora.
Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika, a jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego.
Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku
z realizacją konkursu plastycznego „Pani Wiosna Kolorowa i Radosna” oraz po ich zakończeniu i przechowywać dane zgodnie z obowiązującą w Bibliotece Instrukcją Kancelaryjną lub do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, aktualizacji danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail iod@biblioteka.jaw.pl.
Informujemy, że zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości
e-mail na adres iod@biblioteka.jaw.pl, lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 r . poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podpis opiekuna uczestnika, który nie ukończył 13 roku życia
________________________________________________

Załącznik 2 do Regulaminu

ZGODA NAUCZYCIELA
na przetwarzanie danych osobowych

Ja,……………………………………………….., wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu (MBP Jaworzno i Przedszkole nr 3, moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, w celach wynikających z organizacji konkursu plastycznego „Pani Wiosna Kolorowa i Radosna”, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2018 r. poz. 1000).

………………………………….. ……………………………………………………
Miejscowość i data Podpis nauczyciela