Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

 

WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA JAWORZNA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3

21 października 2015r. w Gimnazjum nr 7 odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna.

 

Celami działania Rady są:

 • promowanie idei społeczeństwa demokratycznego i obywatelskiego,
 • upowszechnianie wiedzy o zasadach działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży,
 • integracja i skuteczna współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Miasta,
 • zaspokajanie potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Miasta,
 • aktywizowanie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym,
 • rozwiązywanie lokalnych problemów młodych ludzi,
 • współpraca środowisk młodzieży z organami samorządu Miasta.

Rada realizuje swoje cele poprzez:

 • przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży organom samorządu Miasta,
 • występowanie z projektami uchwał Rady Miejskiej dotyczących spraw pozostających w zakresie działania Rady do podmiotów posiadających kompetencje uchwałodawcze o ich przedłożenie pod obrady Rady Miejskiej,
 • inicjowanie, promowanie i realizacja działań dotyczących młodzieży o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami młodzieży,
 • współprace z Radą Miejską, w szczególności poprzez udział Radnych w jej sesjach oraz posiedzeniach jej komisji z głosem opiniodawczym i doradczym.

 

Kandydatkami na Radnego Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna były Miriam Jóźwik z klasy     II a oraz Nicol Rugała z klasy III b.  Po wyborach ogłoszono wyniki. Radną Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna została Nicol Rugała z klasy III b.

Gratulujemy i życzymy powodzenia i sukcesów.

Zdjęcia: