V Konkurs Miejski „Bożonarodzeniowa ozdoba”

V Konkurs Miejski „Bożonarodzeniowa ozdoba” ROZSTRZYGNIĘTY!!!

Wasza pomysłowość, co nas bardzo cieszy, nie zna granic – wiele prac, które od Was otrzymaliśmy to prawdziwe perełki. Komisja konkursowa w składzie p. Barbara Tabor i p. Urszula Proksa, miała wyjątkowo trudny wybór, lecz udało się wybrać i przyznać miejsca, a także wyróżnienia.

KATEGORIA PRZEDSZKOLA 5, 6 lat:

I miejsce Emilia Radko – Przedszkole Miejskie nr 18

II miejsce Julia Giza – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

III miejsce Zuzanna Jaworska – Przedszkole Miejskie nr 14

Wyróżnienie Kajetan Grabowski – Przedszkole Miejskie nr 25

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE:

I miejsce Aleksander Gąsiorowski kl. II – Szkoła Podstawowa nr 18

II miejsce Agata Rzędzicka kl. II – Szkoła Podstawowa nr 15

III miejsce Amelia Obiała kl. III – Szkoła Podstawowa nr 21

Wyróżnienie Kacper Tomczyk kl. II – Szkoła Podstawowa nr 5

Gratulujemy i dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie i zapraszamy za rok!

Pozdrawiamy życząc zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Organizatorzy: A. Kowalczyk, N. Kondoszek-Karwas, A. Roczkalska-Gurbisz i M.Chowaniec.

Konkurs Piosenki Patriotycznej

Miło nam poinformować, iż w , którego organizatorem było Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie – Klub NIKO, przedszkolaki z grupy „Pszczółki” zajęły II miejsce, a starszaki z grupy „Mądre Sowy” I miejsce. Do występu dzieci przygotowały wychowawczynie poszczególnych grup: Marta Chowaniec i Anna Roczkalska-Gurbisz. Gratulujemy serdecznie pięknych wystąpień. Obie grupy otrzymały puchary i nagrody rzeczowe, które umilą dzieciom czas w przedszkolu

Plastelinowe wojsko.

Prowadzenie nauki gry w szachy w wieku szkolnym sprzyja wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Ten rodzaj zajęć to narzędzie wspomagające rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka,  Szachy kształtują cechy takie jak: opanowanie, koncentracja, determinacja, cierpliwość, wytrwałość, odwaga. 

Gra w szachy doskonale ćwiczy oswajanie się ze stresem oraz uczy radzenia sobie z porażką. Na zajęciach szachy pobudzając wyobraźnię dzieci – są bardzo często motywem ich prac plastycznych.

Zapraszam do galerii zdjęć naszych najmłodszych szachistów i ich plastelinowego wojska.

Wielka Zbiórka Książek

Nasza placówka po raz pierwszy w tym roku wzięła udział w Wielkiej Zbiórce Książek zorganizowanej przez Fundację Zaczytani.org, która została pozytywnie zakończona. Z radością informujemy, że zebraliśmy w sumie 177 książek dla dzieci i dorosłych, które przekazaliśmy do punktu zbiórki w Katowicach. Pragniemy serdecznie podziękować rodzicom, uczniom, przedszkolakom i wszystkim tym którzy zaangażowali się w przekazanie książek w bardzo dobrym stanie, właśnie na ten cel. Zebrane książki zasilą biblioteki w szpitalach, placówkach opiekuńczych i pomocowych. Dziękujemy wszystkim za udział w akcji i empatyczną postawę.

Bożonarodzeniowa ozdoba

Polecane

REGULAMIN V MIEJSKIEGO KONKURSU „ BOŻONARODZENIOWA OZDOBA”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Bożonarodzeniowa Ozdoba” jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr. 3 w Jaworznie, z siedzibą przy ul. Koszarowa 20, 43-600 Jaworzno, zwanego dalej Organizatorem.

2. Konkurs jest skierowany do uczniów klas I – III oraz przedszkolaków 5 – 6- latków z miasta Jaworzna.

II. Cele konkursu:

1. Promowanie aktywności twórczej dzieci.
2. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej świętami Bożego Narodzenia 3. Prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej.
4. Rozwijanie zainteresowań tradycjami świątecznymi.
5. Propagowanie tradycji i dziedzictwa regionu.

III. Zasady konkursu

1. Adresatami konkursu są dzieci przedszkolne w wieku 5 i 6 lat, uczniowie z klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta Jaworzna.

2. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych przedszkole i szkół podstawowych: przedszkole 5-6 lat, szkoła klasy I-III.


3. Każde dziecko, uczeń może dostarczyć tylko jedną pracę plastyczną. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.

4. Maksymalna ilość prac z każdej grupy, klasy: 3

5. Technika: malarstwo na papierze, rysunek, grafika, techniki mieszane i inne płaskie wykonane na papierze formatu A3

6. Prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, imię i nazwisko opiekuna, nazwa, adres szkoły, przedszkola. Do pracy powinna być dołączona zgoda rodzica na udział w konkursie oraz na publikację pracy na stronie internetowej szkoły ( załącznik 1) oraz informacja jaką techniką praca jest wykonana ( załącznik 2).

7. Praca przekazana na Konkurs, która nie spełnia wymagań określonych w niniejszym regulaminie nie zostanie dopuszczona do udziału w Konkursie.

8. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów.

IV. Terminy i zasady przyznawania nagród

1. Zdjęcia wykonanych prac wraz z załącznikami należy przesłać do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Jaworznie na adresy e-mail: aneta.kowalczyk@zs3.jaworzno.edu.pl,

natalia.kondoszek.karwas@zs3.jaworzno.edu.pl, marta.chowaniec@zs3.jaworzno.edu.pl,

anna.roczkalska-gurbisz@zs3.jaworzno.edu.pl, do dnia 22.12.2020 r.

2. O wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

3. Autorzy trzech najciekawszych prac, z każdej kategorii wiekowej, otrzymają nagrody rzeczowe.

4. Oceniane będą walory artystyczne, oryginalność, pomysłowość.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23.12.2020 r. Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości: na stronie internetowej szkoły: www.zs3.jaworzno.edu.pl, fanpage’u szkoły: https://m.facebook.com/ZespolSzkolNr3WJaworznie/

Nagrody dla laureatów będzie można odebrać osobiście na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3, ul. Koszarowa 20, od dnia 24.12.2020 r.page2image785970048page2image785970400page2image785970688page2image785970976page2image785971328page2image785971616page2image785971904page2image785972192page2image785972896page2image785973184

V. Postanowienia końcowe

1. Rodzic/opiekun prawny wraz z dostarczeniem prac konkursowych dziecka
oraz zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone upublicznianie przez Organizatora prac wykonanych przez dziecko. Prace wykonane przez dziecko mogą być utrwalane na fotografii i zestawiane z pracami innych dzieci. Fotografie prac mogą być rozpowszechniane na stronie internetowej Organizatora. Prace dzieci mogą być zaprezentowane na tablicach, gablotach i kronikach Organizatora bez pozyskiwania dalszej zgody rodzica/opiekuna.

2. Administratorem podanych danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Jaworznie. Dane osobowe, zbierane są w celu przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych, z zastrzeżeniem pkt. Regulaminu, który o tym mówi. Istnieje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. Wysyłając lub dostarczając pracę na adres Organizatora rodzic/opiekun uczestnika potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

3 W przypadku zaistnienia okoliczności nieobjętych postanowieniami Regulaminu, a także w razie wątpliwości dotyczących jego interpretacji – głos rozstrzygający należy do Organizatora.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu spowodowane działaniami siły wyższej lub okolicznościami niezależnymi od Organizatora.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

6. Dodatkowe informacje można uzyskać od koordynatorów konkursu: aneta.kowalczyk@zs3.jaworzno.edu.pl, natalia.kondoszek.karwas@zs3.jaworzno.edu.pl, anna.roczkalska-gurbisz@zs3.jaworzno.edu.pl, marta.chowaniec@zs3.jaworzno.edu.pl,page3image784879024page3image784879440page3image784879728page3image784880016page3image784880368page3image784880656page3image784880944page3image784881232

Załącznik 1.

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE

  1. Imię i Nazwisko dziecka/ ucznia……………………………………………………………………….
  2. Grupa/klasa : ……………..
  3. Przedszkole Miejskie/Szkoła Podstawowa nr …………………………………………
  4. Adres przedszkola/szkoły: ……………………………………………………………………………….
  5. Telefon do przedszkola/szkoły: …………………………………………………………
  6. Imię, nazwisko nauczyciela/wychowawcy:…………………………………………………………….
  7. Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 pozycja 883) oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora.

Miejscowość, data Podpis rodzica / opiekuna

……………………………… ……………………………………

Załącznik 2.

Technika wykonania pracy:……………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….

XIX Konkurs Piosenki Turystycznej i Ekologicznej

Serdecznie gratulujemy! Zespół wokalny z naszego przedszkola składający się z dzieci, z grupy „Mądre Sowy” wyśpiewał II miejsce w XIX już Konkursie Piosenki Turystycznej i Ekologicznej zorganizowanym przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie – Dom Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego. Zespół zaprezentował piosenkę pt.: „Bum cyk cyk”. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, konkurs odbył się w zmienionej formule, gdzie jurorzy wyłonili laureatów na podstawie nadesłanych nagrań video. Dzieci otrzymały puchar jak również nagrodę rzeczową, a także przyjęły gratulacje od Pana Dyrektora, dla którego wykonały specjalny występ prezentując swoje umiejętności wokalne.

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „AZYMUT”

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „AZYMUT”, (zwana dalej Poradnia), będzie świadczyć usługi zdrowotne (psychoterapeutyczno – psychiatryczne), w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Powstanie poradni, stanowi jeden z celów programu systemowej strategii profilaktyki i terapii, w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, opracowanego w odpowiedzi na przeprowadzoną na przełomie 2019-2020 diagnozę społeczną pt. „Zachowania ryzykowne wśród młodzieży szkolnej, w kontekście oddziaływań profilaktycznych, w środowisku lokalnym miasta Jaworzna”, wykonaną na zlecenie Urzędu Miasta w Jaworznie.

Do Poradni będą przyjmowane dzieci w wieku od 7 do18 rż. Zgłoszenie do poradni będzie mogło odbywać się osobiście w poradni lub poprzez kontakt telefoniczny (32 617 76 77). Telefon będzie czynny, w godzinach pracy Poradni. Osobami zgłaszającymi problem mogą być wyłącznie rodzice dziecka/nastolatka. Psychoterapia będzie prowadzona w nurcie systemowym i psychodynamicznym.

Do Zespołu Poradni będzie przynależeć 3 psychoterapeutów, 3 psychologów, 2 terapeutów środowiskowych oraz lekarz psychiatra (dziecięcy). Członkowie naszego Zespołu są doświadczonymi i stale podnoszącymi swoje kwalifikacje specjalistami. Ponadto praca zespołu Poradni będzie się odbywać pod stałym nadzorrem superwizora.

Pomoc udzialana w poradni bedzie miała charakter kompleksowy, wykorzystujacy model systemowy (interdycyplinarny) w pracy z pacjentem. Zespół Poradni będzie ściśle ze sobą współpracował, nie tylko w obrębie naszej instytucji, ale również nawiązywał kontakty ze specjalistami z innych placówek, działających na terenie miasta Jaworzna jak np. MOPS, OIK, Sąd, Szpital, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Szkoły oraz innymi, co może wiązać się z potrzebą stworzenia nowych procedur, określających zasady współpracy pomiędzy w/w podmiotami.

Zakres udzielanych świadczeń w Poradni:

-Diagnoza psychiatryczna/wizyta lekarska (lek. psychiatra dziecięcy) -Diagnoza psychologiczno-kwalifikacyjna (1-5 spotkań)
-Porada psychologiczna dla rodziców i dzieci/młodzieży -Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży

-Konsultacje rodzinne/psychoterapia rodzinna -Porada domowa/wizyty środowiskowej.

-Sesje wsparcia psychospołecznego

Jakie problemy pomagamy rowiązywać?

-Zaburzenia psychosomatyczne
-Agresja i autagresja
-Zaburzenia lękowe (nerwicowe)
-Depresja dziecięca i młodzieżowa
-Zaburzenia emocjonalne
-Problemy szkolne i wychowawcze -Uzależnienie od internetu i gier komputerowych – Zaburzenia przywiązania

-Zaburzenia zachowania (nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia uwagi, zachowania antyspołeczne i opozycyjno-buntownicze)

Adres Poradni:

Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie (ZLO KOŚCIUSZKO), ul. Plac Górników 5 A, 43-600 Jaworzno
Nr telefonu do Poradni: 32 617 76 77
e-mail: azymut@zlo.jaw.pl

Poradnia będzie czynna w następujących godzinach :

pn 8.00-16.00 wt 11.00-20.00 sr 8.00-14.00 czw 11.00-20.00 pt 8.00-14.00

UWAGA! W miesiącu październiku Poradnia będzie czynna wyjątkowo w innych godzinach:

pn 9.00-17.00 wt 9.00-17.00 sr 9.00-16.00 czw 9.00-17.00 pt 12.00-16.00

WAŻNE!

1. Do Poradni nie jest wymagane skierowanie.
2. Porada musi być poprzedzona kwalifikacją, która będzie obejmować od 1 do 5 spotkań diagnostycznych.

Ogólnopolski Tydzień Kariery, „DoradzaMY – zawodowo, WybieraMY odlotowo”.

Sześciolatki z grupy „Mądre Sowy”, miały okazję uczestniczyć w warsztatach fryzjerskich, z zakresu zajęć preorientacji zawodowej, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, pod hasłem: „DoradzaMY – zawodowo, WybieraMY odlotowo”. Warsztaty te były przeprowadzone przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie. Przedszkolaki poznały przybory i narzędzia fryzjerskie, a podczas zajęć praktycznych miały okazję zaprezentować swoje umiejętności na modelach główek fryzjerskich, czesząc je i wykonując im różnorodne fryzury. Dzieci miały przy tym dużo frajdy, a na zakończenie otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang.World Multiplication Table Day).

Od 28 września do 17 października nasza szkoła brała udział w obchodach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang.World Multiplication Table Day). Do akcji zgłosiły się 5242 szkoły: 4985 z Polski, 117 z Rosji, 60 z Chorwacji, 28 z Ukrainy, 10 z Rumunii, 9 z Litwy, 7 z Łotwy, 5 z Czech, 4 z Białorusi, 3 z Portugalii, po 2 z Kolumbii i Mołdawii, po 1 z Kanady, Szwajcarii, Irlandii, Indii, Kazachstanu, Holandii, Peru, Portoryko, Stanów Zjednoczonych i Urugwaju. 

Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki.

Miała ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Była okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.

W naszej szkole do akcji przyłączyło się 13 klas od trzeciej do ósmej. Uczniowie powtarzali tabliczkę mnożenia grając w gry planszowe, układając domino, sporządzając fiszki, uzupełniając kolorowanki matematyczne. Niektóre klasy ułożyły działania z tabliczki mnożenia ze swoich koleżanek  i kolegów. Na świetlicy można było wykonać sowę 3D. 2 października wszyscy uczniowie zostali przeegzaminowani ze znajomości tabliczki mnożenia przez ekspertów z klas czwartych. W poniedziałek wręczono odznaki „Eksperta Tabliczki Mnożenia”. Dodatkowo od 5 do 17 października, 56 uczniów wzięło udział w Internetowym Konkursie Matematyczno-Logicznym. Konkurs odbywał się w rożnych kategoriach wiekowych.

W kategorii Alfa (uczniowie klas czwartych i młodsi) wzięło udział 3432 uczestników z całego Świata, a nasza uczennica Julia Kacprzak zakwalifikowała się do finału zajmując pierwsze miejsce. Podobnie w kategorii Gamma (uczniowie klas siódmych i ósmych) na 3678 uczestników do finału zakwalifikowała się Julia Kawala zajmując pierwsze miejsce.

Uczennicom gratulujemy i życzymy powodzenia w finale.