„OD PRZEDSZKOLAKA DO WYNALAZCY” REGULAMIN IV MIEJSKIEGO KONKURSU RODZINNEGO

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Od Przedszkolaka do Wynalazcy” jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Jaworznie, z siedzibą przy ul. Koszarowa 20,43-600 Jaworzno, zwanego dalej Organizatorem
2. Konkurs jest skierowany do całych rodzin z miasta Jaworzna.

II. Cele konkursu 1.Kształtowanie nawyków przyczyniających się do dbałości o stan środowiska.
2. Podnoszenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy.
3. Kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego przez codzienne działania we własnym domu, przedszkolu, szkole, pracy, okolicy.
4. Promocja kreatywności wśród dzieci przedszkolnych, szkół podstawowych i ich rodzin.
5. Popularyzacja nauk matematyczno – przyrodniczych oraz zagadnień ekologicznych.
6. Zachęcanie do wspólnego spędzania czasu i twórczej działalności w rodzinach.

III. Zasady konkursu
1. Adresatami konkursu są dzieci przedszkolne w wieku 5 i 6 lat, uczniowie z klas I-VI szkół podstawowych oraz ich rodzice/opiekunowie, rodzeństwo oraz nauczyciele wychowawcy z terenu miasta Jaworzna.
2. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych przedszkole i szkół podstawowych: • przedszkole 5 – 6 lat • klasy I- III • klasy IV- VI
3. Konkurs ma za zadanie zachęcić całe rodziny, ale też nauczycieli, wychowawców do wykonania „MODELU ROWERU 3D lub 2D” z surowców wtórnych o dowolnym rozmiarze.
4. Każde dziecko, uczeń (wraz z osobą pomagającą) może dostarczyć tylko jeden model.
5. Do każdej pracy powinna być dołączona karta zgłoszenia, oświadczenie i zgoda na rozpowszechnianie wizerunku wypełniona czytelnie, drukowanymi literami, zgodnie z załącznikami do regulaminu.
6. Praca nie może naruszać zasad dobrego wychowania, praw autorskich, innych praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych oraz obowiązujących przepisów prawa ani dobrych obyczajów.
7. Praca przekazana na Konkurs, która nie spełnia wymagań́ określonych w niniejszym regulaminie nie zostanie dopuszczona do udziału w Konkursie.
8. Przekazanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnienie wizerunku osób wskazanych na Karcie Zgłoszenia, przez Organizatora Konkursu, w celu jego przeprowadzenia oraz promocji.Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w Konkursie.
9. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów.
10. Kryteria:- oryginalność, inwencja i pomysłowość podejścia do tematu- wykorzystanie różnorodnych surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych

IV. Terminy i zasady przyznawania nagród

1. Gotowe prace wraz załącznikami należy złożyć w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Jaworznie, ul. Koszarowa 20, od godziny 7.30 – 15.00 do 08.06.2021 r. ( prace można zostawiać na portierni szkoły
2. O wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
3. Autorzy trzech najciekawszych prac, z każdej kategorii wiekowej, otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.
4. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę oryginalność, pomysłowość podejścia do tematu, różnorodność surowców.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11.06.2021 r. Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości:-na stronie internetowej szkoły:
www.zs3.jaworzno.edu.pl,
-fanpage’u szkoły:
https://m.facebook.com/ZespolSzkolNr3WJaworznie/

V. Postanowienia końcowe :.

1.Przetwarzanie danych :
Administratorem danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 przy ulicy Koszarowej 20 w Jaworznie.

2. Dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Celem przetwarzania danych jest możliwość wzięcia udziału w konkursie, wyłonienie zwycięzców, z czym wiąże się podanie do publicznej wiadomości imion i nazwisk zwycięzców konkursu, publikacja przesłanych prac konkursowych, oraz promocja działalności Administratora.

3.Zdjęcia zwycięskich prac umieszczone zostaną przez Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 3 w Jaworznie na stronie internetowej: www.zs3.jaworzno.edu.pl, portalach społecznościowych ZSzP3.3. Administrator pozyska od Uczestników tylko niezbędny do realizacji konkursu zakres danych osobowych.

4. Dane są przetwarzane za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika. Administrator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z realizacją konkursu, oraz po jego zakończeniu przez 5 lat zgodnie z obowiązującymi regulaminami. Dane w postaci wizerunku będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Bez wpływu na zgodność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

5. Uczestnik posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, żeprzetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

7. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@zs3.jaworzno.edu.pl, listownie lub osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: ul. Koszarowa 20, 43-600 Jaworzno.

8. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 r . poz.1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

9. Wyjaśnień, w sprawach związanych z danymi osobowymi, udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail: musialmarta@ochronadanych.jaw.pl

10. Dodatkowe informacje można uzyskać od koordynatorów konkursu:
Aneta Kowalczyk : kaneta.kowalczyk@zs3.jaworzno.edu.pl
Urszula Proksa : urszula.proksa@zs3.jaworzno.edu.p

lKARTA ZGŁOSZENIA DO RODZINNEGO KONKURSU „OD PRZEDSZKOLAKA DO WYNALAZCY”
1. Imię i Nazwisko dziecka/ucznia………………………………………………………………..……..
2. Grupa/klasa : ……………..
3. Przedszkole Miejskie/Szkoła Podstawowa nr ………………………………………… .
4. Adres przedszkola/szkoły:…………………………………………………………………………………
5. Telefon do przedszkola/szkoły:…………………………………………………………
6. Imię, nazwisko oraz stopień pokrewieństwa Pomocnika/ów z rodziny………………………………………………………………………………………………………
7. Imię, nazwisko nauczyciela/wychowawcy dziecka…………………………………………. 
8. Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna………………………………………………………

VI. Oświadczenia
Zgody niezbędne do przyjęcia zgłoszenia do konkursu „OD PRZEDSZKOLAKA DO WYNALAZCY”. Brak zgody na jakikolwiek z niżej wymienionych punktów skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie. ………………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka)
Wyrażam zgodę na udział mojej córki / mojego syna*w Konkursie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej córki / mojego syna* w związku z udziałem w Konkursie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojej córki / mojego syna * w celu przekazania zgłoszenia i przeprowadzenia Konkursu
Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się* z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia .……………………………………………..
Podpis rodzica /opiekuna prawnego
*niepotrzebne skreślić

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku ……………………………………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka)
– Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 przy ulicy Koszarowej 20 w Jaworznie do celów związanych z promocją konkursu „OD PRZEDSZKOLAKA DO WYNALAZCY” zgodnie art. 6 ust 1 lit a) RODO. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż dane osobowe mogą zostać umieszczone na: stronie internetowej, fanpage’u szkoły, wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach prasowych.
– Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka. Wycofanie zgody na przetwarzanie wizerunku nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
– Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza dóbr osobistych ani innych praw.
– Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem .………………………………………………..
Podpis rodzica /opiekuna