V Konkurs Miejski „Bożonarodzeniowa ozdoba”

V Konkurs Miejski „Bożonarodzeniowa ozdoba” ROZSTRZYGNIĘTY!!!

Wasza pomysłowość, co nas bardzo cieszy, nie zna granic – wiele prac, które od Was otrzymaliśmy to prawdziwe perełki. Komisja konkursowa w składzie p. Barbara Tabor i p. Urszula Proksa, miała wyjątkowo trudny wybór, lecz udało się wybrać i przyznać miejsca, a także wyróżnienia.

KATEGORIA PRZEDSZKOLA 5, 6 lat:

I miejsce Emilia Radko – Przedszkole Miejskie nr 18

II miejsce Julia Giza – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

III miejsce Zuzanna Jaworska – Przedszkole Miejskie nr 14

Wyróżnienie Kajetan Grabowski – Przedszkole Miejskie nr 25

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE:

I miejsce Aleksander Gąsiorowski kl. II – Szkoła Podstawowa nr 18

II miejsce Agata Rzędzicka kl. II – Szkoła Podstawowa nr 15

III miejsce Amelia Obiała kl. III – Szkoła Podstawowa nr 21

Wyróżnienie Kacper Tomczyk kl. II – Szkoła Podstawowa nr 5

Gratulujemy i dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie i zapraszamy za rok!

Pozdrawiamy życząc zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Organizatorzy: A. Kowalczyk, N. Kondoszek-Karwas, A. Roczkalska-Gurbisz i M.Chowaniec.

Konkurs Piosenki Patriotycznej

Miło nam poinformować, iż w , którego organizatorem było Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie – Klub NIKO, przedszkolaki z grupy „Pszczółki” zajęły II miejsce, a starszaki z grupy „Mądre Sowy” I miejsce. Do występu dzieci przygotowały wychowawczynie poszczególnych grup: Marta Chowaniec i Anna Roczkalska-Gurbisz. Gratulujemy serdecznie pięknych wystąpień. Obie grupy otrzymały puchary i nagrody rzeczowe, które umilą dzieciom czas w przedszkolu

Plastelinowe wojsko.

Prowadzenie nauki gry w szachy w wieku szkolnym sprzyja wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Ten rodzaj zajęć to narzędzie wspomagające rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka,  Szachy kształtują cechy takie jak: opanowanie, koncentracja, determinacja, cierpliwość, wytrwałość, odwaga. 

Gra w szachy doskonale ćwiczy oswajanie się ze stresem oraz uczy radzenia sobie z porażką. Na zajęciach szachy pobudzając wyobraźnię dzieci – są bardzo często motywem ich prac plastycznych.

Zapraszam do galerii zdjęć naszych najmłodszych szachistów i ich plastelinowego wojska.

Wielka Zbiórka Książek

Nasza placówka po raz pierwszy w tym roku wzięła udział w Wielkiej Zbiórce Książek zorganizowanej przez Fundację Zaczytani.org, która została pozytywnie zakończona. Z radością informujemy, że zebraliśmy w sumie 177 książek dla dzieci i dorosłych, które przekazaliśmy do punktu zbiórki w Katowicach. Pragniemy serdecznie podziękować rodzicom, uczniom, przedszkolakom i wszystkim tym którzy zaangażowali się w przekazanie książek w bardzo dobrym stanie, właśnie na ten cel. Zebrane książki zasilą biblioteki w szpitalach, placówkach opiekuńczych i pomocowych. Dziękujemy wszystkim za udział w akcji i empatyczną postawę.

Bożonarodzeniowa ozdoba

Polecane

REGULAMIN V MIEJSKIEGO KONKURSU „ BOŻONARODZENIOWA OZDOBA”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Bożonarodzeniowa Ozdoba” jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr. 3 w Jaworznie, z siedzibą przy ul. Koszarowa 20, 43-600 Jaworzno, zwanego dalej Organizatorem.

2. Konkurs jest skierowany do uczniów klas I – III oraz przedszkolaków 5 – 6- latków z miasta Jaworzna.

II. Cele konkursu:

1. Promowanie aktywności twórczej dzieci.
2. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej świętami Bożego Narodzenia 3. Prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej.
4. Rozwijanie zainteresowań tradycjami świątecznymi.
5. Propagowanie tradycji i dziedzictwa regionu.

III. Zasady konkursu

1. Adresatami konkursu są dzieci przedszkolne w wieku 5 i 6 lat, uczniowie z klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta Jaworzna.

2. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych przedszkole i szkół podstawowych: przedszkole 5-6 lat, szkoła klasy I-III.


3. Każde dziecko, uczeń może dostarczyć tylko jedną pracę plastyczną. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.

4. Maksymalna ilość prac z każdej grupy, klasy: 3

5. Technika: malarstwo na papierze, rysunek, grafika, techniki mieszane i inne płaskie wykonane na papierze formatu A3

6. Prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, imię i nazwisko opiekuna, nazwa, adres szkoły, przedszkola. Do pracy powinna być dołączona zgoda rodzica na udział w konkursie oraz na publikację pracy na stronie internetowej szkoły ( załącznik 1) oraz informacja jaką techniką praca jest wykonana ( załącznik 2).

7. Praca przekazana na Konkurs, która nie spełnia wymagań określonych w niniejszym regulaminie nie zostanie dopuszczona do udziału w Konkursie.

8. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów.

IV. Terminy i zasady przyznawania nagród

1. Zdjęcia wykonanych prac wraz z załącznikami należy przesłać do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Jaworznie na adresy e-mail: aneta.kowalczyk@zs3.jaworzno.edu.pl,

natalia.kondoszek.karwas@zs3.jaworzno.edu.pl, marta.chowaniec@zs3.jaworzno.edu.pl,

anna.roczkalska-gurbisz@zs3.jaworzno.edu.pl, do dnia 22.12.2020 r.

2. O wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

3. Autorzy trzech najciekawszych prac, z każdej kategorii wiekowej, otrzymają nagrody rzeczowe.

4. Oceniane będą walory artystyczne, oryginalność, pomysłowość.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23.12.2020 r. Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości: na stronie internetowej szkoły: www.zs3.jaworzno.edu.pl, fanpage’u szkoły: https://m.facebook.com/ZespolSzkolNr3WJaworznie/

Nagrody dla laureatów będzie można odebrać osobiście na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3, ul. Koszarowa 20, od dnia 24.12.2020 r.page2image785970048page2image785970400page2image785970688page2image785970976page2image785971328page2image785971616page2image785971904page2image785972192page2image785972896page2image785973184

V. Postanowienia końcowe

1. Rodzic/opiekun prawny wraz z dostarczeniem prac konkursowych dziecka
oraz zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone upublicznianie przez Organizatora prac wykonanych przez dziecko. Prace wykonane przez dziecko mogą być utrwalane na fotografii i zestawiane z pracami innych dzieci. Fotografie prac mogą być rozpowszechniane na stronie internetowej Organizatora. Prace dzieci mogą być zaprezentowane na tablicach, gablotach i kronikach Organizatora bez pozyskiwania dalszej zgody rodzica/opiekuna.

2. Administratorem podanych danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Jaworznie. Dane osobowe, zbierane są w celu przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych, z zastrzeżeniem pkt. Regulaminu, który o tym mówi. Istnieje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. Wysyłając lub dostarczając pracę na adres Organizatora rodzic/opiekun uczestnika potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

3 W przypadku zaistnienia okoliczności nieobjętych postanowieniami Regulaminu, a także w razie wątpliwości dotyczących jego interpretacji – głos rozstrzygający należy do Organizatora.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu spowodowane działaniami siły wyższej lub okolicznościami niezależnymi od Organizatora.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

6. Dodatkowe informacje można uzyskać od koordynatorów konkursu: aneta.kowalczyk@zs3.jaworzno.edu.pl, natalia.kondoszek.karwas@zs3.jaworzno.edu.pl, anna.roczkalska-gurbisz@zs3.jaworzno.edu.pl, marta.chowaniec@zs3.jaworzno.edu.pl,page3image784879024page3image784879440page3image784879728page3image784880016page3image784880368page3image784880656page3image784880944page3image784881232

Załącznik 1.

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE

  1. Imię i Nazwisko dziecka/ ucznia……………………………………………………………………….
  2. Grupa/klasa : ……………..
  3. Przedszkole Miejskie/Szkoła Podstawowa nr …………………………………………
  4. Adres przedszkola/szkoły: ……………………………………………………………………………….
  5. Telefon do przedszkola/szkoły: …………………………………………………………
  6. Imię, nazwisko nauczyciela/wychowawcy:…………………………………………………………….
  7. Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 pozycja 883) oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora.

Miejscowość, data Podpis rodzica / opiekuna

……………………………… ……………………………………

Załącznik 2.

Technika wykonania pracy:……………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….