„Moja wymarzona choinka”

„Moja wymarzona choinka”
Konkurs plastyczny

Cel konkursu:

1. rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci
2. krzewienie tradycji narodowych
3. dostrzeganie piękna natury i znaczenia ochrony środowiska

Regulamin konkursu:

1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczęszczającym do przedszkoli w Jaworznie.

2. Technika wykonania prac dowolna.

3. Praca musi być wykonana samodzielnie przez dziecko (prace, w których wykorzystany jest klej na gorąco uznajemy za pracę wykonaną przez dorosłego).

4. Materiały użyte w pracy nie mogą być sypkie i muszą przedstawiać drzewko świąteczne.

5. Format pracy A-3.

6. Ilość prac z każdej placówki – 3.

7. Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek dziecka, adres i numer telefoniczny przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela, adres e-mail nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca.

8. Prace należy przysłać do 15.12.2018 r. (liczy się data stempla pocztowego).

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22.12.2018 r.

10. Przewidziane są trzy nagrody rzeczowe i dyplomy dla I, II, III miejsca. Imienne podziękowania są tylko dla opiekunów laureatów konkursu.

11. Nadesłanych prac nie zwracamy.

12. Zgłoszone do konkursu prace, winne mieć na odwrocie przyklejoną wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu. Prace bez wypisanej zgody nie będą brane pod uwagę.

13. Nauczyciel przygotowujący dziecko do konkursu powinien na odwrocie pracy przykleić wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 2.

14. Uczestnicząca placówka, przystępując do konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanej pracy, oraz, że nie narusza ona żadnych praw bądź dóbr osób trzecich, a także przepisów prawa.

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych w celu promocji konkursu, placówki (bez roszczeń autorów do praw autorskich).

16. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

17. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim.

18. Wyniki konkursu będą publikowane na stronie: http://filiaszczakowa.blogspot.com/

19. Pracę proszę przesyłać na adres, bądź dostarczyć osobiście:

Przedszkole Miejskie Nr 3
ul. Koszarowa 20
43-600 Jaworzno
z dopiskiem: Moja wymarzona choinka

20. Wszelkie pytania proszę kierować do organizatorów: Anny Borkowskiej filiaszczakowa@biblioteka.jaw.pl, Anny Pederskiej, Anety Kowalczyk na adres: aneta221078@interia.pl, anna.pederska@o2.pl