„Klauzula informacyjna dla rodziców/uczniów dotycząca przetwarzania danych osobowych”

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Jaworznie ul. Koszarowa 20,43-600 Jaworzno, tel. (32) 762 93 51
  email szkoła: sekretariat@zs3.jaworzno.edu.pl

email przedszkole: przedszkole@zs3.jaworzno.edu.pl

 1. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych email: iodo@zs3.jaworzno.edu.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 1. a) dane osobowe dziecka/ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą
  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
 2. b) dane osobowe dziecka/ucznia związane z jego udziałem w wycieczkach, konkursach i zawodach organizowanych w przedszkolu/szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
 3. c) wizerunek oraz osiągnięcia dziecka/ucznia w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w mediach oraz na stronie internetowej szkoły(na www i na facebooku)  na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016r. – RODO;
 4. d) dane osobowe osoby niebędącej rodzicem, a uprawnionej do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej lub z przedszkola na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane mogą być przekazane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzania danych.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa;
 8. Treść powyższej klauzuli informacyjnej będzie zamieszczona na stronie Szkoły.